Bogini Justice, bogini symbolizująca sprawiedliwość, która nosi miecz – symbolizująca potężną władzę trybunału – wagi – reprezentujące obiektywny standard, według którego ważone są konkurujące ze sobą roszczenia – oraz zaślepienie wskazujące, że sprawiedliwość powinna być bezstronna i wymierzana obiektywnie, bez strachu i łaski oraz bez względu na pieniądze, majątek, władzę czy tożsamość.

Sprawiedliwość etymologia prawna

Prawo jest systemem zasad, które są tworzone i egzekwowane przez instytucje społeczne lub rządowe w celu regulowania zachowań. Prawo jest systemem, który reguluje i zapewnia przestrzeganie woli państwa przez jednostki lub społeczność.
Przepisy prawa egzekwowane przez państwo mogą być ustanawiane przez zbiorową władzę ustawodawczą lub przez jednego ustawodawcę, czego wynikiem są ustawy, przez władzę wykonawczą w drodze dekretów i rozporządzeń, lub ustanawiane przez sędziów w drodze precedensu, zazwyczaj w ramach jurysdykcji prawa zwyczajowego. Natomiast informacje o kancelarii prawnej na: Radca prawny, adwokat Białystok – Marek K. Wynimko.

adwokat

Osoby fizyczne mogą zawierać prawnie wiążące umowy, w tym umowy arbitrażowe, które mogą zdecydować się na zaakceptowanie arbitrażu alternatywnego w stosunku do zwykłego postępowania sądowego. Na stanowienie prawa może mieć wpływ konstytucja, pisana lub dorozumiana, a prawa w niej zakodowane. Prawo na różne sposoby kształtuje politykę, ekonomię, historię i społeczeństwo oraz służy jako mediator w relacjach międzyludzkich.

Można dokonać ogólnego rozróżnienia między (a) sądami cywilnymi, w których ustawodawca lub inny organ centralny kodyfikuje i konsoliduje swoje prawa, a (b) systemami prawa zwyczajowego, w których precedens sędziowski jest uznawany za prawo wiążące. Historycznie rzecz biorąc, prawa religijne odgrywały znaczącą rolę nawet w załatwianiu spraw świeckich i nadal są stosowane w niektórych wspólnotach religijnych. Islamskie prawo szariatu jest najczęściej stosowanym na świecie prawem religijnym i jest stosowane jako podstawowy system prawny w niektórych krajach, takich jak Iran i Arabia Saudyjska.

Prawo a sprawiedliwość

Sąd orzekający dzieli się zasadniczo na dwa główne obszary. Prawo karne dotyczy zachowań uznanych za szkodliwe dla porządku społecznego, w których winowajca może zostać uwięziony lub ukarany grzywną. Prawo cywilne (nie należy mylić z powyższymi sądami cywilnymi) zajmuje się rozstrzyganiem spraw sądowych (sporów) między osobami fizycznymi lub organizacjami.

Prawo jest źródłem naukowego badania historii prawa, filozofii, analizy ekonomicznej i socjologii. Prawo porusza również ważne i złożone kwestie dotyczące równości, sprawiedliwości i sprawiedliwości.

Na przestrzeni wieków zaproponowano wiele definicji prawa. Trzeci Nowy Słownik Międzynarodowy Merriama-Webstera definiuje prawo jako prawo: „Prawo jest wiążącym zwyczajem lub praktyką danej społeczności; zasada lub sposób postępowania albo działania, który jest określony lub formalnie uznany za wiążący przez najwyższy organ kontrolny lub jest obowiązkowy na mocy sankcji (w formie edyktu, dekretu, unieważnienia, zarządzenia, rozporządzenia, statutu, uchwały, zasady, orzeczenia sądowego lub zwyczaju) podjętej, uznanej lub zastosowanej przez organ kontrolny”.